Exceptions to Regular ESTHER Trope:

Eicha verses:

1:7

2:6

3:15

4:1

4:3

4:16

7:3

7:4

8:6

Final cadence verses:

4:17

5:14

6:14

8:17

9:32

Invitational cadence verses:

2:4

8:14

8:15

10:2

Exceptional verses:

1:22

2:4

2:17

2:23

4:14

5:7

6:1

6:10

7:3

7:10

8:15

8:16

10:2

10:3

 

Brachot before and after megillah reading:

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech haolam asher kidshanu b’mitzvotav v’tzivanu al mikra megillah.

 

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech haolam she’asah nissim l’Avoteinu bayamim hahem baz’man hazeh.

 

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech haolam shechecheyanu, v’kiy’yimanu, v’higianu lazman hazeh.

 

Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech haolam

Rav et riveinu, V’hadan et dineinu

V’hanokem et nikmateinu, V’ham’m’shalem g’mul l’chol oy’vei nafsheinu

V’hanifra lanu mitzareinu.

Baruch Atah Adonai hanifra l’amo Yisrael mikol tsareihem ha’El haMoshiah.