Reform Trope and Haftorah Blessings

Select Torah or Haftorah Trope, or Haftorah Blessings below, then click the images below to view full size diagrams of the Reform Trope, and use the audio players to hear the Trope.

Reform Torah Trope

mapach, pashta, munach, katon, yetiv, zakef gadol

mapach, pashta, munach, katon, yetiv, zakef gadol 2

mercha, tipcha, munach, etnachta, sof- pasuk, sof-aliyah

Kadma v’azla, geresh, gershayim, r’vi’i 1

Kadma v’azla, geresh, gershayim, r’vi’i 2

darga tevir, mercha tevir, zarka segol

pazer, telisha gedolah, telisha ketana (rare)

Reform Haftorah Trope

Zakef

Etnachta, Sof Pasuk

geresh, revi'i

tevir, segol

telisha, pazer

Reform Haftorah Blessings

Blessing Before the Haftorah

Reform Blessing after the Haftorah